Teacher Reference Center

این پایگاه اطلاعاتی منابع اطلاعاتی مناسب برای معلمان و آموزشگران مقاطع مختلف تحصیلی را فراهم میکند. در حال حاضر این پایگاه بیش از 220 مجله علمی پژوهشی در حوزه آموزش را نمایه کرده است.

 

 

 

 

معرفی اجمالی پایگاه:

  • حوزه موضوعی: منابع مرتبط با آموزش شامل آموزش مداوم، ارزیابی آموزشی، گرایشات جاری آموزشی، توسعه دوره‌های آموزشی، آموزش ابتدایی، آموزش متوسطه، رسانه‌های آموزشی، استانداردهای سواد، مدیریت مدارس، علوم و ریاضیات، آموزش مربیان؛
  • مناسب برای: کتابخانه‌های دانشگاهی، عمومی، معلمان و آموزشگران در مدارس و سازمان‌های دولتی و خصوصی؛
  • نمایه سازی بیش از 220 عنوان مجله علمی پژوهشی؛