اطلاعات شخصي و تحصيلي

نام و نام خانوادگي: حسین محمدزاده چنار

رايانامه: mohamadzad۴۹۹۱@yahoo.com

مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد

دانشکده/ پژوهشکده: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی