اطلاعات شخصي و تحصيلي

نام و نام خانوادگي: فرزانه فرهادی

رايانامه: farzanehfarhadi۰۰۶۸@gmail.com

مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد

دانشکده/ پژوهشکده: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی