اطلاعات شخصي و تحصيلي

نام و نام خانوادگي: حامد حدادیان سنو

مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد

دانشکده/ پژوهشکده: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی