اطلاعات شخصي و تحصيلي

نام و نام خانوادگي: حسین به روشیان

مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد

دانشکده/ پژوهشکده: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی