اطلاعات شخصي و تحصيلي

نام و نام خانوادگي: سیده زکیه موسوی

مقطع تحصيلي: کارشناسی ارشد

دانشکده/ پژوهشکده: دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی