توسعه را می‌توان تحول تاریخی در جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و به عبارتی ارتقاء مستمر کل جامعه به سوی زندگی بهتر دانست. توسعه ابعاد مختلفی دارد و بعد اقتصادی آن به لحاظ تاثیرگذاری بالا بر سطح رفاهی قشرهای مختلف جامعه از اهمیت بسزایی برخوردار است، چرا که بخش قابل توجهی از مردم در بخش روستا زندگی می‌کنند و با کشاورزی ارتباط مستقیم دارند و اقتصاد توسعه کشاورزی به این موضوع می‌پردازد.

در این کتاب موضوعات مختلف نظری و تجربی اقتصاد توسعه کشاورزی بیان شده و در آن تئوری‌های تجربی و مباحث عملی از بحث توسعه اقتصادی در کشاورزی ارائه گردیده است. ویژگی‌ این کتاب این است که ابعاد مختلف توسعه اقتصادی مدنظر قرار گرفته است. در ابتدای هر فصل نخست اصول اولیه ارائه شده است و سپس مسائل پیچیده‌تر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و تلاش گردیده که از ارائه روابط ریاضی صرف خودداری گردد.

کتاب حاضر میتواند مورد استفاده مدیران و کارشناسان کشاورزی و اقتصادی و همچنین دانشجویان کارشناسی و تحصیلات تکمیلی رشته‌های اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی و ترویج کشاورزی قرار گیرد.